BLICEF       

 

       

                    OZOL

 

       

                EXTENCEF

 

   

           CEFTAZOBAC

 

             GLEVO 250 mg              

 

 

            GLEVO 500 mg                   

 

              FIXIM 100 mg                   

 

 

         FIXIM 200 mg                   

 

 

  

       LIZOLID-600 10 

 

         LIZOLID-600 4 

 

            

              LIZOLID I.V.

        
                GLEVO I.V.